Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Ισχύς και Κυριαρχία: η ένταση των καταστροφικών στοιχείων..Το είδος της ισχύος μιας μονάδας ύπαρξης, από την έποψη της έντασης που δεν περιορίζεται από μια αποκλειστικά φυσικομηχανιστική έποψη έντασης, σημαίνει την εσωτερική ενότητα του ποσοτικού της καθορισμού (μεγέθους) με ιδιαίτερές της ποιοτικές καθοριστικότητες. 
Για να γίνει αυτό που λέμε αντιληπτό στην ξεχωριστή του έννοια θα μπορούσαμε να φέρουμε ένα παράδειγμα από τον "φυσικό" μη έμβιο κόσμο: ένα ον λ.χ που λέγεται πως είναι ''κόκκινο" μετριέται ως προς την έντασή του ανάλογα με τον βαθμό της "κοκκινότητός" του ακόμα κι αν αυτό δεν έχει κανένα εμφανές άμεσο νόημα ή αποτέλεσμα ως προς την φυσική ή ειδική φυσική ισχύη του. 
Το να λέει κανείς πως ένα ον είναι "κοκκινότερο" από ένα άλλο στερείται νοήματος αν εξετασθεί από την σκοπιά της χρωματικής σήμανσης, και αυτό ισχύει ακόμα κι όταν λέμε πως ένα ον είναι "βαθύ κόκκινο". 
Στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να σημαίνει πως το συγκεκριμένο ον με την συγκεκριμένη απόχρωση του "κόκκινου" προσεγγίζει στο χρωματικό φάσμα το "μαύρο" και αυτό δεν του προσδίδει περισσότερη "κοκκινότητα" από ένα άλλο ον που είναι "κόκκινο" προσεγγίζοντας στο χρωματικό φάσμα το "λευκό" κ.ο.κ
Αυτές οι διακρίσεις όσον αφορά την ένταση ενός ποιοτικού καθορισμού ενός όντος που δεν αποτελούν σε μια γενική καθαυτότητα έναν σαφή ή ακόμα και υπαρκτό ποσοτικο-ποιοτικό καθορισμό της ουσίας του αποκτούν σημασία και σαφήνεια σε μια σειρά από ποιοτικά καθορισμένα όντα, κυρίως έμβια, που συναρτούν την επιβίωση και την (ανα-)παραγωγή τους από συγκεκριμένης κατεύθυνσης εντατικοποιήσεις ιδιαίτερων ποιοτικών καθορισμών τους.
Η εντατικοποίηση από αυτή την έποψη σημαίνει αυτονόμηση του εντατικοποιούμενου ιδιαίτερου ποιοτικού καθορισμού και ενεργοποίησή του σε ένα πλαίσιο αυτο-ενεργοποίησης. 
Η εντατικοποίηση είναι λοιπόν ούτως μια αυτο-εντατικοποίηση ενός στοιχείου που δεν μπορεί (άρα) να νοηθεί ως στοιχείο μιας ολότητας ή ενός συστήματος που το θεμελιώνει, εκτός κι αν νοηθεί ως θεμέλιο.
Γενικά το έμβιον έχει την ιδιότητα να εξεχοποιεί χαρακτηριστικά που στον (τυπικά) μη έμβιο κόσμο δεν αποτελούν θεμελιακά στοιχεία του ή κι αν αποτελούν το "πράττουν" αυτό στα πλαίσια μιας γενικότερης ένταξής τους σε ένα "φυσικό σύστημα" χωρίς να έχουν έναν αυτόνομο επιτελεστικό ρόλο ως ξεχωριστοί συντελεστές της όποιας διεργασίας. 
Με λίγα λόγια το έμβιον μπορεί να αυτονομοποιήσει στοιχεία της ουσίας των πραγμάτων και του εαυτού του και να τα κάνει ξεχωριστές ουσίες τους που αποκτούν μιαν ειδική επιτελεστική γενικότητα μέσα τους (και μέσα του) που μπορεί να αναπτύσσεται επ'άπειρον.  
Γι'αυτό και το "επιτελεστικό στοιχείο" μπορεί να νοηθεί (στον άνθρωπο) ως "συντελεστής".
Έτσι, για να επαναλάβουμε το προηγούμενο παράδειγμα, η απόχρωση ενός έμβιου όντος μπορεί λ.χ να παίζει ρόλο στην αναπαραγωγική ή αμυντική του δράση, αλλά το κυριότερο υπάρχουν και άλλες ιδιότητες που έχουν να κάνουν με την ετεροκαταστροφική "ικανότητα" ενός όντος απέναντι στα άλλα, που ενώ είναι γενικές ιδιότητες που σημαίνουν στο "φυσικο-μηχανιστικό" επίπεδο ένα φάσμα αποτελεσμάτων της γενικότερης συγκρότησης του όντος, στην περίπτωση της έμβιας συγκρότησης παίζουν μερικές φορές έναν καθοριστικό ρόλο στην ίδια την αυτοσυγκρότησή του.
Ένα σύνολο έμβιων όντων εξαρτά την αυτοσυντήρησή του, άρα την ίδια την ύπαρξή του από την δυνατότητα καταστροφής της ζωής άλλων έμβιων όντων που μπορεί μάλιστα και να ανήκουν στο ίδιο (καταστροφογενές) σύνολο.
Η κατασπάραξη προϋποθέτει ικανότητα καταστροφής της άλλης ζωής και η ικανότητα καταστροφής της άλλης ζωής προϋποθέτει μια σειρά από μηχανικές και νοητικο-μηχανικές ικανότητες μέσα στο ίδιο το έμβιο ον. 
Η διαφοροποίηση του ανθρώπινου έμβιου από τα άλλα καταστροφογενή (αρπακτικά) έμβια έγκειται στην νοητική ικανότητά του, που του δίνει εκτός από την ικανότητα παραγωγής εργαλείων (η νοητική ικανότητα είναι συνυφασμένη γενεσιακά με αυτή την ικανότητα) την δυνατότητα να σκεφτεί και να πράξει την άντληση της ζωϊκής (που δεν είναι μόνον εργασιακή) ενέργειας (και των αποτελεσμάτων της) των άλλων έμβιων όντων. Σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό επιτυγχάνεται με την εξημέρωση άλλων ειδών αλλά επεκτείνεται με την καθυπόταξη άλλων ανθρώπων (κοινοτήτων ή ατόμων από άλλες κοινότητες ή την "δική" μας). Πρέπει εδώ να τονίσουμε κάτι:
Η ικανότητα άντλησης αλλότριας ενέργειας προϋποθέτει πάντα και απόλυτα την διατήρηση (τουλάχιστον) και επέκταση ίσως (ταυτόχρονα και παράλληλα) της ικανότητας καταστροφής του άλλου έμβιου όντος. Μπορεί κανείς να μιλήσει λοιπόν για την ανάπτυξη και επέκταση μιας ικανότητας καταστροφής ακόμα και όταν ανακαλύπτεται μια άλλη ικανότητα άντλησης της ζωϊκής ενέργειας (και των αποτελεσμάτων της) που δεν έχει ως άμεση προϋπόθεσή της την καταστροφή του άλλου όντος, όταν έρχεται η ώρα της κατασπάραξής του ή αν υπάρχει χρεία φυλάκισής του στον "χώρο" άντλησης της ενέργειάς του ή αν υπάρχει χρεία βίαιης πειθάρχησής του (με καμτσίκια, μαστίγια, βέργες, γκλόπς). 
Σε ένα επίπεδο βέβαια επαγρύπνησης της σκέψης όποιου θέλει να σκέφτεται χωρίς να απενοχοποιεί την καταστροφική του "φύση" (και χωρίς βέβαια και να την θαυμάζει, από την άλλη!) ακόμα και αυτή η μη άμεσα καταστροφική πρακτική της άντλησης ενέργειας αποτελεί μιαν αργή καταστροφή που παραμένει καταστροφή ισάξια και χειρότερη από την άμεση καταστροφή της ζωής του άλλου έμβιου. 
Σε ένα επίπεδο μεγαλύτερης έντασης η εξουσία του καταστροφέα νοείται από τον ίδιο ως επιβεβαιωμένη αν κατά καιρούς τονίζει την άμεση καταστροφική του ικανότητα ειδικά σε άλλα ανθρώπινα όντα που έχουν την νοητικά κατοχυρωμένη ικανότητα να φύγουν μακριά από τον "χώρο" της άντλησης της ενέργειάς τους ή ακόμα και να μετατρέψουν τον "ρόλο" και να γίνουν αυτά οι αντλητές-καταστροφείς στην θέση των προηγούμενων.
Εδώ παρατηρούμε πολλές ιδιομορφίες ως προς αυτή την ικανότητα καταστροφής του άλλου έμβιου και άντλησης αλλότριας ενέργειας:
α) Στον άνθρωπο υπάρχει δυνατότητα ενδο-ανθρώπινης καταστροφής και άντλησης, πράγμα που τον διαφοροποιεί από τα άλλα έμβια. 
Ο άνθρωπος είναι το μόνο έμβιο που στρέφεται συστηματικά εναντίον των ομοειδών του για να τους εκμεταλλευθεί, καταστρέψει, αφανίσει, είτε με εξημερωτικές πρώτα και έπειτα καταστροφικές πρακτικές είτε με ωμή βία.
β) Στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα καθολικοποίησης και υπερ-έντασης όλων των δυνατοτήτων ετεροκαταστροφής και ετερο-άντλησης των πάντων, άλλων ανθρώπων, εμβίων, φυσικών πόρων κ.λ.π. 
Ο καπιταλισμός είναι η απόλυτη γενίκευση της ετεροκαταστροφής ετεροφαγίας ετερο-άντλησης του άλλου έμβιου, που περιέχει όλες τις δυνατές εκλεπτύνσεις αλλά και ταυτόχρονες ωμοποιήσεις τους. 
Στον ύστερο καπιταλισμό δεν υπάρχει κανένας χώρος που να μπορεί κανείς να αποφύγει απόλυτα την νομοτέλεια του ανθρωπο-κανιβαλλισμού.
γ) Η φιλοσοφία, η πολιτική, η ιδεολογία, η θρησκεία, σε οποιαδήποτε μορφή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξημέρωση και εξαπάτηση των υποψήφιων θυμάτων των εκάστοτε αρπακτικών άλλων ανθρώπων, αλλά και σε ειδικούς ρόλους εξημέρωσης ενός λαού κάθε φορά σε μια ειδική φάση. 
Μπορούν να παίξουν ρόλο άμυνας των υποψήφιων θυμάτων μόνον κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και υπό ειδικούς όρους. 
Ένας διεθνισμός λ.χ μπορεί να είναι ο ευγενικότερος τρόπος να υποταχθεί ένας λαός και να γίνει τροφή ενός ισχυρότερου λαού ή κράτους ή ακόμα και ενός (ακόμα) ασθενέστερου λαού ή κράτους που έχει απειλητικές αρπακτικές προθέσεις ("όλοι αδέρφια είμαστε", μόνο που τα ανθρώπινα  αδέρφια έχουν κανιβαλλικές ικανότητες μερικές φορές), αλλά και ένας εθνικισμός επίσης μπορεί να εξυπηρετεί έναν τέτοιο σκοπό, είτε των μεγάλων αρπακτικών μιας εθνότητας που θέλουν να πίνουν αιματάκι σπρώχνωντας τους "από κάτω" τους ομοεθνείς τους σε πολέμους για το προαναφερθέν αιματάκι ή για να ξεχνάνε το αιματάκι που δίνουν στους ομοεθνείς τους βρυκόλακες. 
Η μία ή άλλη ιδεολογία αξιολογείται στις συγκεκριμένες συνθήκες διάδοσης και εφαρμογής της.Ι.Τζανάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου