Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Hegel και Γίγνεσθαι (3) / Κριτικός σχολιασμός στις παρατηρήσεις [1,2,3,4] Πρώτο τμήμα/Πρώτο Κεφάλαιο της Ε.τ.Λ


Σε συνέχεια του:

Hegel και Γίγνεσθαι (2) / Κριτικός σχολιασμός στις παρατηρήσεις [1,2,3,4] Πρώτο τμήμα/Πρώτο Κεφάλαιο της Ε.τ.Λ
Το θεμελιακό (υπο-)σύστημα αρχικό-Είναι/Μηδέν έχει κατά τον Hegel συγκεκριμένη υπόσταση ως γίγνεσθαι των σημείων αρχικό Είναι(1) και Μηδέν(2) που το αποτελούν.
Η ιδιομορφία αυτής της υποστασιοποίησης έγκειται στην ταυτότητα της ύπαρξης των σημείων του γίγνεσθαι με το ίδιο το γίγνεσθαι χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο είδος αυθυπαρξίας ή καθαυτότητάς τους.
Αυτό σημαίνει επίσης πως το ίδιο το (υπο-)σύστημα γίγνεσθαι υπάρχει ως ένα σύστημα χωρίς την παρουσία εντός του άλλων υπαγόμενων υπο-συστημάτων. 
Τα σημεία του θεμελιακού (υπο-)συστήματος αρχικό Είναι και Μηδέν είναι σημεία του αλλά όχι ξεχωριστά υπο-συστήματα, άρα και η ειδική έννοιά τους (ή το ειδικό νόημά τους) ως σημείων είναι περιέχουσα κατάσταση της διαφοράς τους μόνον δια της αναγνώρισης της πλήρους απουσίας κάποιας αυθυπαρξίας ή καθαυτότητάς τους.
Αυτό το σύστημα-γίγνεσθαι, στον Hegel, είναι η εμφάνιση των σημείων που το απαρτίζουν που είναι όμως ταυτή με την ουσία τους, ή την ουσία των ίδιων ως σημείων, επομένως η ουσία των ξεχωριστών σημείων του συγκεκριμένου συστήματος τού γίγνεσθαι υφίσταται ως ταυτή με την φαινομενική εκδήλωσή της που είναι το γίγνεσθαι.
Αυτή η μορφή υποστασιοποίησης της σχέσης μεταξύ των στοιχείων ενός συστήματος με το ίδιο το σύστημα παράγει τα ίδια τα στοιχεία ως διαμεσολαβούμενα στοιχεία του συστήματος-γίγνεσθαι που τα διαμεσολαβεί ως διαμεσολαβόν ον με έναν τρόπο που συγκροτεί επίσης ειδικά την έννοια-κατάσταση τόσο του διαμεσολαβούμενου όσο και του διαμεσολαβούντος όντος.
Καταρχάς πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Hegel το μεγαλειώδες επίτευγμα της συγκροτημένης αναγνώρισης αυτής καθαυτής της διαμεσολαβητικής λειτουργίας στο πεδίο της ακραία αφαιρετικής (γνωσιο-οντολογικής) διάστασης της έναρξης της γνώσης -- χωρίς να αίρεται από την μιά πλευρά το κριτικιστικό, σκεπτικιστικό και εμπειριοκρατικό κεκτημένο της νεωτερικής εποχής και επιστήμης αλλά και χωρίς να υπάρχει όπως στον Kant (μερική έστω) υποταγή σε αυτό (το κεκτημένο). 
Αρκεί κανείς να δει πως ο Kant εξαφανίζει στην επιφάνεια του κειμένου της έναρξης της Κρ.τ.Κ.Λ την παρουσία της λειτουργίας της διαμεσολάβησης κατά την πραγμάτευση της έννοιας των "καθαρών εποπτειών" που αναφέρεται σε ένα σχεδόν ταυτό πεδίο με αυτό πραγματεύεται εδώ ο Hegel.
Έχουμε εξετάσει στο παρελθόν την καντιανή μορφή πραγμάτευσης και θα επανέλθουμε συντόμως.
Ποιά είναι η συγκεκριμένη έννοια της συγκεκριμένης μετατροπής που επιτελεί ο Hegel στην έναρξη της Ε.τ.Λ;
Και τι συνέπειες έχει αυτή η μετατροπή που διενεργεί ο Hegel στην εικόνα της έννοιας-κατάστασης της διαμεσολαβητικής λειτουργίας στο όλον του συστήματός του;
Ποιά η σχέση αυτής της ειδικής μορφής διαμεσολάβησης που εντοπίζεται σε αυτή την έναρξη Ε.τ.Λ με την γενική μορφή της διαμεσολάβησης και στην Ε.τ.Λ και στο σύνολο του έργου του φιλοσόφου;
Πριν δούμε την γενική εικόνα ας αρκεστούμε σε κάποιες παρατηρήσεις επί του θέματος στην βάση των παρατηρήσεων του ίδιου του φιλοσόφου.
Στην επόμενη δημοσίευση.
Ι.Τζανάκος    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου